Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand om te leven

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.

Algemene bijstand is een uitkering die u kunt ontvangen als u niet meer kunt voorzien in uw levensonderhoud en u geen recht heeft op een andere uitkering of regeling.

Meer onderwerpen

Als uw bijstandsuitkering stopt moet de gemeente meestal nog wat dingen onderzoeken: het beëindigingsonderzoek.
Een beschikking is een aan u gericht schriftelijk besluit van uw gemeente.
Beschut werk is werk met begeleiding.
Als u een schuld heeft die u niet betaald, kan de deurwaarder beslag leggen op uw bijstandsuitkering.
Om te zorgen dat iedereen in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien, kan op een gedeelte van uw inkomen geen beslag worden gelegd.
Bijstand in natura betekent dat de gemeente spullen voor u koopt.
De bijstandsnorm is het bijstandsbedrag waar u volgens de wet normaal gesproken recht op heeft.
Ook als binnenschipper kunt u een bijstandsuitkering krijgen als dat nodig is.
Als u de inlichtingenplicht niet nakomt, zal de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen.
Duurzaam of niet-duurzaam gescheiden leven
Gehuwd en gelijkstelling met gehuwd.
Voor de bijstand heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.
Loonkostensubsidie is een vergoeding voor loon.
Wanneer heeft u een gezin voor de bijstand.
Heffingskorting is korting op de belasting die u moet betalen.
Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente of u nog steeds recht heeft op uw uitkering.
Twijfelt de gemeente over uw situatie? Dan stuurt zij iemand naar u toe voor een huisbezoek.
Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning.
Voor de bijstand is al het geld dat bij u binnenkomt uw inkomen.
Bent u in een inrichting opgenomen? Dan gelden er speciale regels voor uw bijstand.
Als u geen recht op bijstand meer heeft, wordt dit recht met ingang van de datum waarop u dat niet meer had ingetrokken.
Een kalenderjaar is een periode van precies één jaar.
Uw kind
Bewoont u een woning met een of meer meerderjarige personen, dan kan het zijn dat op u de kostendelersnorm van toepassing is.
Soms wordt bijstand in de vorm van een lening verstrekt.
De bijstand is bedoeld voor mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Soms heeft de gemeente medisch advies over u nodig van een arts. Bijvoorbeeld als u om een medische reden misschien (tijdelijk) niet kunt werken.
Bijstand ‘om niet’ betekent dat u de bijstand niet terug hoeft te betalen.
U heeft een onderhoudsplicht ten opzichte van iemand anders als u (gedeeltelijk) financieel verantwoordelijk bent voor die persoon.
Via een leer-/werktraject kunt u toch een startkwalificatie behalen.
Als de gemeente u informatie vraagt die van belang is voor de vraag of u (nog) recht heeft op bijstand moet u die informatie verstrekken. Doet u dat niet of onvoldoende, dan kan de gemeente uw recht op bijstand tijdelijk opschorten.
Wanneer is sprake van overwaarde.
Als u een uitkering heeft, kunt u soms op een participatieplaats gaan werken.
Met uw partner wordt degene bedoeld met wie u gehuwd bent of samenwoont.
Als u nog niet zelfstandig kunt werken, kunt u begeleiding krijgen van een jobcoach.
Als u een gezamenlijke huishouding voert, kunt u voor de bijstand gelijk worden gesteld met gehuwden.
De bedoeling van sociale activering is dat u onder de mensen komt.
De uitkeringsintake is een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Soms kan de gemeente de kosten van bijstand op iemand verhalen. Dat betekent dat die persoon de kosten aan de gemeente moet terugbetalen.
Vermogen
Uw vermogen interen betekent: leven van uw (spaar)geld tot het niet meer te veel is voor de bijstand.
WMO
Uw woonplaats is de plaats waar u gelet op alle omstandigheden daadwerkelijk woont.
Voor bijstand voor zelfstandigen moet u zelfstandig ondernemer zijn.
In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.
Heeft u bijstand nodig, terwijl u dat (nog) had kunnen voorkomen? Dan heeft u niet genoeg besef van verantwoordelijkheid voor uw eigen levensonderhoud.
De gemeente kan u een cursus of opleiding aanbieden zodat u sneller werk kunt vinden.
Verhuiskosten
Bekijk meer vragen

Uitgelicht

De kostendelersnorm: Wat houdt dat in?

In deze editie wordt ingegaan op kostendelersnorm vanaf 2016. Door toepassing van de kostendelersnorm kan de bijstandsuitkering uitvallen. Maar hoe werkt dit nu precies? En is de kostendelersnorm op iedereen van toepassing?

Bekijk meer

Nieuws